• Atenció al client: 972 20 20 78
  • Reclamacions i incidències: 900 701 108

Escenari d’emergència

1 Febrer 2024
COMPROMÍS

Semàfor vermell – Escenari d’emergència (16% de les reserves)

Es produeixen restriccions amb caràcter general a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi.

MESURES COMUNES
L’Agència Catalana de l’Aigua distribuirà els recursos disponibles per als diferents usos de manera proporcional a la criticitat de les reserves.
Les extraccions d’aigua dels aqüífers s’hauran d’adequar al règim que preveu el Pla de sequera per a cada escenari.
Les dotacions de consums d’aigua per a l’abastament de la població (litres per habitant i dia) no superaran els límits establerts en el Pla de sequera per a cada escenari.
L’Agència Catalana de l’Aigua podrà establir modificacions temporals dels aprofitaments de l’ús del domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions d’aprofitament o d’abocament) i aturar la tramitació de nous aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies mentre duri la sequera.
Els ens titulars dels abastaments en alta fixaran els cabals a distribuir per als serveis d’abastament domiciliari d’acord amb les directrius del Pla i hauran de facilitar la càrrega de cisternes d’aigua als municipis que es trobin en situació imminent de desabastament.
Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.
El règim de cabals de manteniment podrà ser objecte de modulacions temporals en situacions excepcionals de sequera.
Els aprofitaments hidroelèctrics funcionaran en règim estrictament fluent o d’acord amb el règim que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas dels que es troben al peu dels embassaments.

MESURES DE GESTIÓ
Les entitats prestadores del servei d’abastament d’aigua aplicaran les mesures dels seus Pla d’emergència, que poden incloure reduccions de pressió i fins i tot la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament.
El Govern podrà establir a proposta d’un Departament o dels ens locals excepcions puntuals a les limitacions/prohibicions per raons d’interès públic.

MESURES D’ESTALVI GENERALS
En els sistemes regulats s’estableixen 3 estadis, amb una dotació màxima de consum per persona i dia en cada cas (inclou activitats econòmiques i comercials):
EMERGÈNCIA I a 200 litres persona i dia
EMERGÈNCIA  II a 180 litres persona i dia
EMERGÈNCIA III a 160 litres persona i dia
En els sistemes no regulats s’estableix una única dotació màxima per a l'emergència de 200 litres persona i dia.
L’ús de l’aigua per a abastament de la població restarà sotmès a totes les limitacions de les fases d’Alerta i

Excepcionalitat amb els afegits següents amb caràcter general:
Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
Reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.
Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans)
Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.
Els usuaris no domèstic aplicaran les mesures previstes en els plans d’estalvi municipals/sectorials.
Supressió total del reg per a usos privats i/o recreatius, tret de les excepcions establertes pel Govern i que s’expliquen a continuació.

MESURES ESPECÍFIQUES EN SISTEMES REGULATS
Els sistemes regulats a les conques internes de Catalunya inclouen tots aquells municipis que formen part de les següents unitats d’explotació:
9. Embassament de Darnius – Boadella
10. Embassaments Llobregat
12. Embassaments Ter
13. Embassaments Ter – Llobregat
En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 16%.
Es generalitzen, davant la manca de recursos hídrics, les restriccions a tots els usos per garantir l'abastament per al consum humà amb caràcter prioritari.

MESURES ESPECÍFIQUES EN SISTEMES NO REGULATS
Els sistemes no regulats a les conques internes de Catalunya inclouen tots aquells municipis que formen part de les següents unitats d’explotació:
1.Anoia- Gaià
2.Aqüífer Carme-Capellades
3.Aqüífer Fluvià-Muga
4.Aqüífer Plioquaternari Tarragona
5.Aqüífer Baix Ter
6.Capçalera del Llobregat
7.Capçalera del Ter
8.Consorci d’aigües Tarragona
11. Riudecanyes
14. Empordà
15. Estany de Banyoles
16. Mig Llobregat
17. Prades-Llaberia
18. Serralada transversal
En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 16%.
Es generalitzen, davant la manca de recursos hídrics, les restriccions a tots els usos per garantir l'abastament per al consum humà amb caràcter prioritari.

Tota la informació a: https://sequera.gencat.cat/ca/accions/el-semafor-de-la-sequera/semafor-vermell/

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Tot el que necessitis saber a través dels nostres canals de
X, Facebook, Youtube, Linkedin i Instagram. Segueix-nos!