• Atenció al client: 972 20 20 78
  • Reclamacions i incidències: 900 701 108

La qualitat de la teva aigua

L’aigua distribuïda  i que es serveix a cadascuna de les llars dels nostres clients,  ofereix una garantia sanitària total. L’aplicació dels tractaments de potabilització més avançats,  i el control eficaç i constant de la qualitat de l’aigua subministrada, garanteixen que sigui potable.

L’aigua potable, a més de complir amb la normativa vigent respecte a la qualitat , ha de ser suficent en cabal i pressió constant per oferir un servei de qualitat als clients. Per aquestes raons, es sotmet a nombrosos controls des del seu origen a la natura fins que es lliura als consumidors. Cada any es prenen una quantitat molt important mostres d’aigua de les nostres instal·lacions i se’n fan exhaustius controls per tal de garantir que l’aigua compleixi tots els requeriments legals i ofereixi la màxima seguretat de consum.

‘‘Un control constant i eficaç del la qualitat de l'aigua per assegurar el millor subministrament.’’

El nostre compromís

Prodaisa aplica un sistema de gestió integrada per englobar els sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental i prevenció de riscos laborals d'acord amb les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, assumint els següents compromisos:

  • Promoure en tot moment la gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció dels riscos laborals implicant a tot el personal de l'empresa i als nostres col.laboradors.
  • Avançar en la millora contínua del sistema de gestió implantat.
  • Complir la legislació i altres requisits aplicables.
  • Identificar les necessitats dels clients i assegurar el compliment dels seus requeriments.
  • Prevenir la contaminació i minimitzar els efectes ambientals de les nostres activitats.
  • Considerar com a responsabilitat de cada departament la gestió dels processos i dels recursos.
  • Desenvolupar activitats formatives perquè tot el personal de Prodaisa conegui, participi i apliqui el sistema de gestió integrat.
  • Potenciar i rentabilitzar els mitjans tècnics i humans de Prodaisa amb la finalitat d'assolir els objectius econòmics i de gestió establerts.
  • Potenciar l'aplicació dels mateixos principis de gestió a les empreses subcontractades per Prodaisa.


‘‘L'aigua és el recurs natural més fonamental per la vida’’

Avaluació de la qualitat de l’aigua de consum

Analitzem els 53 paràmetres legislats, que suposen l’anàlisi sistemàtica de 140 compostos i microorganismes, per tal de determinar la seva qualitat microbiològica, fisicoquímica, organolèptica i radiològica.

Cada paràmetre controlat té un estàndard o valor màxim establert a la legislació, amb l’objectiu de protegir la salut dels consumidors. Es porten a terme controls a les nostres plantes de tractament, dipòsits i xarxa de distribució en aplicació de la legislació vigent.

També es controla de manera permanent el nivell de clor residual de l’aigua de consum a la xarxa de distribució, mitjançant una extensa xarxa d’analitzadors automàtics en continu, per garantir la presència d’una dosi òptima d’aquest component com a garantia sanitària addicional. Tots els resultats dels controls que portem a terme es comparen amb aquests estàndards de qualitat.

 

Podeu comprovar la qualitat de l'aigua del vostre municipi, accedint a la pàgina del Sistema Nacional de Informació de Aguas de Consumo