• Atenció al client: 972 20 20 78
  • Reclamacions i incidències: 900 701 108

OBRES

El departament d’obra pública de Prodaisa està especialitzat en la realització d’obres de subministrament, substitució i renovació de xarxes d’aigua potable noves i/o en servei, de xarxes de sanejament i pluvials, bombaments d’aigua i residuals, muntatge de dipòsits d’aigua potable, plantes de tractament d’aigua (ETAP, NITRATS, AMONI,...) i estacions depuradores d’aigua, entre d’altres tant del sector públic com el sector privat.

RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

Treballem per una planificació, supervisió i execució d'obres eficient i sostenible, evitant la generació de residus. 

Capacitat tècnica

Per la realització d'aquets tipus d’obres, el departament compte amb els recursos necessaris propis i aliens en obra civil,  i disposa de personal, tant tècnic com operaris, amb la formació adequada per a la seva realització. Tot el procés es realitza amb subjecció al sistema de Gestió integrat en qualitat, seguretat i salut i medi ambient.